Bakı Slavyan Universitetinin Humanitar Liseyi  

Azərbaycan English Русский

www.bsuhl.edu.az


Head page
Directorate
Method’s unity
Publication
Articles
International Relations
Admition
Circles
Photo album
Hot line
News

 

 

 

 

 

Nəşrlər / Telman Cəfərov


1. Проза М.Ю.Лермонтова в азербайдъанском литературоведении и переводах, Баку, Мутардъим, 1995, 114 с.

Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün yazılmış bu dərs vəsaiti böyük rus şairi M.Y.Lermontovun nəsr əsərlərinin dilimizə tərcüməsi problemlərinə və onun nəsr əsərlərinin, o cümlədən «Zəmanəmizin qəhrəmanı» romanının, ədəbiyyatşünaslığımızda təhlilinə həsr edilmişdir.

2. М.Ю.Лермонтов. Очерк творчества, Баку, Азербайдъанская государственная книъная палата, 1997, 76 с. с ил.

Kitabda rus şairinin yaradıcılıq yolu izlənilir, onun şeir və poemaları, nəsr və dram əsərləri analiz edilir.

3. Древняя Русь и тюрки в летописях, воинских и исторических повествованиях, Баку, Азербайдъанская государственная энциклопедия, Баку, 2002, 256 с.

Bu monoqrafiyada 10-14-cü əsrlər qədim rus ədəbiyyatı abidələrində türk motivləri tədqiq edilir. Qədim rus ədəbiyyatının qıpçaq (poloves) və monqol-tatar dövrləri geniş şəkildə araşdırılır.

4. Тюркские элементы в русской литературе 15-17 веков, Москва, ИКАР (Гос. ин. рус. яз. им. А.С.Пушкина), 2003, 112 с. Эта книга издана и в Баку.

Monoqrafiyada 15-17-ci əsrlər rus ədəbiyyatı abidələrində türk motivləri tədqiq edilir, Moskva Rusunun Osmanlı Türkiyəsi, Səfəvilər dövləti, Krım və Kazan xanlıqları ilə münasibətləri səyahətnamələr, hərbi və tarixi povestlər, səfir povestləri, ədəbi-tarixi məcmuələr əsasında nəzərdən keçirilir.

5. Славяно-тюркские связи в литературе Древней Руси, Баку, Китаб алеми, 2003, 288 с.

Müəllifin doktorluq dissertasiyası əsasında yazılmış bu monoqrafiya çoxəsrlik slavyan-türk əlaqələrinin təsnifatını, bu etnos və xalqların hərbi-siyasi, mədəni-iqtisadi, dini-əxlaqi və insani münasibətlərini əks etdirir.

6. Сборник контрольных работ для 2-11 классов азербайдъанских школ Азербайдъана, Баку, Мутардъим, 2005.

Dosent M.Qiyasbəyli ilə birgə tərtib olunmuş bu məcmuəyə müxtəlif yoxlama yazı işi nümunələri toplanmışdır. Tədris vəsaiti yeni tədris standartları, tədris proqramları və dərsliklərin məzmununa uyğun tərtib olunmuşdur.

7. Литература. Учебник-хрестоматия для VII класса, Баку, ХХI яср Йени няшрляр еви, 2006, 214 с.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən rusdilli məktəblərin VII sinifləri üçün dos. İlahə Carçıyeva və Rəna İsayeva ilə birgə tərtib olunmuş dərslik-müntəxəbat yeni tədris standartları və proqramları əsasında yazılmışdır.

8. Литература. Учебник-хрестоматия для VIII класса, Баку, ХХI яср Йени няшрляр еви, 2006, 214 с.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən rusdilli məktəblərin VIII sinifləri üçün prof. Asif Hacıyev,
dos. İlahə Carçıyeva və Rəna İsayeva ilə birgə tərtib olunmuş dərslik-müntəxəbat yeni tədris standartları və proqramları əsasında yazılmışdır.

9. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti, Bakı, Ayna Mətbu Evi, 2007, 220 səh.

Bakı Slavyan Universitetinin dos. Şəhla Əhmədova və baş müəllimi Çimnaz Məmmədova ilə birgə yazılmış bu tədris vəsaiti məktəblilər və gənclər üçün tərtib olunmuş lüğətlər seriyasına daxildir. Burada əsasən məktəb proqramı və abituriyentlər üçün proqrama düşən tədris materialları, ədəbiyyatşünaslıq termin və anlayışları toplanmışdır.

10. Məktəblinin lüğəti, Bakı, Ayna Mətbu Evi, 2008 (elektron variantı ilə).

Orta məktəb proqarmına daxil olan əsas fənlər üzrə tədris materiallarını və gənclərin maraq dairəsinə uyğun gələn, dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət edəcək məfhum, anlayış və terminləri əhatə bu multimediya komponentli orijinal vəsait müxtəlif fənlər üzrə nəşr olunmuş lüğətlərin məcmusu halında çap edilmişdir. Lüğəti tanınmış alim-metodistlər, müəllimlər kollektivi tərtib etmişdir.

11. Qədim rus ədəbiyyatı. Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı, Mütərcim, 2008, 112 s.

Dərslik Bakı Slavyan Universitetinin pedaqoji fakültəsinin tələbələri üçün yazılmışdır. Burada bakalavr və magistr pillələrində öyrədilən Qədim Rus ədəbi abidələrinin, o cümlədən türk mövzusunu əks etdirən əsərlərin təhlilinə üstünlük verilir.

 

Lisey nəşrləri


F.M. Fəttayev. Həndəsə-8
(VIII siniflər üçün dərs vəsaiti). – Bakı: Mütərcim, 2005. – 176 səh.

 
 

 
© 2012 Bakı Slavyan Universitetinin Məktəb-Lisey Kompleksi